Đóng

Tin tức

3 Tháng Chín, 2023

Chính sách về môi trường và an toàn lao động Công Ty TNHH Thực Phẩm Hiệp Phát – Environmental health and safety policy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

CHÍNH SÁCH VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY POLICY

Công ty TNHH Thực Phẩm Hiệp Phát cam kết đặt Chính sách về Môi trường và An toàn lao động vào trung tâm của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi.

At Hiệp Phát Food Co., Ltd, we are committed to placing Environmental Health and Safety Policy at the core of all our business operations.

Chúng tôi hiểu rõ rằng sự phát triển bền vững chỉ có thể đạt được thông qua sự đảm bảo an toàn và sức khỏe của nhân viên, đáp ứng đồng thời các yêu cầu và mong đợi của khách hàng và cộng đồng xung quanh.

We understand that sustainable development can only be achieved through ensuring the safety and well-being of our employees while meeting the requirements and expectations of our customers and the surrounding community. 

Dưới đây là các cam kết của chúng tôi:

Below are our commitments: 

  1. Nhân viên là tài sản quý báu nhất

Employees are our most valuable asset:

Chúng tôi xem xét con người là tài sản quan trọng nhất của công ty. Sự an toàn và sức khỏe của mọi người lao động là trách nhiệm hàng đầu của tất cả chúng ta. Chúng tôi tuân thủ triết lý “An toàn là trên hết – Lao động là phải an toàn”.

We consider our employees as our most important asset. Ensuring the safety and health of all workers is our foremost responsibility. We adhere to the philosophy that “Safety comes first – Labor must be safe.”

  1. Đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường

Ensuring safety and environmental protection:

Trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi là luôn đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và thân thiện với môi trường xung quanh. Chúng tôi cam kết áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu tối đa các rủi ro gây thương tật hoặc tác hại đối với sức khỏe con người, gây thiệt hại tài sản hoặc ô nhiễm môi trường. Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ tiêu chuẩn, luật định và chế định của Công ty, ngành và nhà nước về An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp.

Our top priority is to consistently maintain safety in all our business and production activities while being environmentally friendly. We commit to applying all appropriate measures to eliminate or minimize risks that could cause injury, harm to human health, damage to property, or environmental pollution. We strictly comply with standards, laws, and regulations set by the Company, the industry, and the government regarding Environmental Health and Safety.

  1. Xây dựng nguồn lực và quy trình quản lý

Building resources and management processes:

Chúng tôi cam kết xây dựng các nguồn lực, hệ thống và quy trình quản lý cần thiết để thiết lập và duy trì mức an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tối ưu. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao kiến thức về an toàn lao động và sức khỏe môi trường cho toàn bộ nhân viên của chúng tôi.

We pledge to establish and maintain optimal levels of safety and occupational health through the construction of necessary resources, systems, and management procedures. We continuously enhance the knowledge of occupational safety and environmental health for all our employees.

  1. Kiểm soát yếu tố nguy hiểm

Control of hazard factors:

Chúng tôi cam kết kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy hiểm có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiệt hại tài sản, tốn thất sản xuất, và ô nhiễm môi trường. Chúng tôi sẽ không ngừng đánh giá và cải thiện công tác quản lý An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp để đảm bảo tính liên tục và hiệu quả.

We are committed to closely monitoring and controlling hazardous factors that may lead to workplace accidents, occupational diseases, property damage, production losses, and environmental pollution. We continually assess and improve Environmental Health and Safety management to ensure its continuous and effective implementation.

Chúng tôi, toàn thể nhân viên và Lãnh đạo Công ty TNHH Thực Phẩm Hiệp Phát, cam kết thực hiện Chính sách về Môi trường và An toàn lao động này với tinh thần cao quý và trách nhiệm tuyệt đối.

We, the entire staff and leadership of Hiệp Phát Food Co., Ltd, are dedicated to implementing this Environmental Health and Safety Policy with a noble spirit and unwavering responsibility.

 Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2016.

Ho Chi Minh City, July 16, 2016.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
Director

HỨA THỊ NGỌC UYÊN

(đã ký)

 

Hotline Tư Vấn Về Dịch Vụ
Chat Facebook
  • Chào bạn, vui lòng liên hệ 1900638027 để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn nhanh hơn!

  • Bạn cần hỗ trợ thông tin gì ạ?

  • Chat ngay